Bize Ulaşın

HMK’ da Temyiz Kanun Yolu

 1. Ana Sayfa
 2. Yayınlarımız
 3. HMK’ da Temyiz Kanun Yolu
HMK’ da Temyiz Kanun Yolu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 361. maddesi uyarınca, Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

 1. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

 • Miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını (bu tutar dâhil 2022 yılı için; 107.090 TL) geçmeyen davalara ilişkin kararlar
 • Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üzerinde olanlar hariç olmak üzere HMK 4’üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
 • Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetkisi hakkında verilen kararlar ile yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararlar
 • Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar
 • Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar
 • Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar
 • Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar
 • HMK 353’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında verilen kararlar (Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunması halleri)

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, temyiz sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü sınırı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.

 1. TEMYİZ, KARARLARIN İCRASINI DURDURUR MU?

Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılması kararı alınması halinde durdurma işlemi olabilir. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez. Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.

 1. TEMYİZ SONUCUNDA NE OLUR?

Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması, Dava şartlarına aykırılık bulunması, Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi, Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması hallerinde Yargıtay tarafından BOZMA KARARI verilir.

Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı DÜZELTEREK ONAYABİLİR. Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları DÜZELTEREK ONAR. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, GEREKÇE DEĞİŞTİRİLEREK VE DÜZELTİLEREK ONANIR.

Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.