Bize Ulaşın

İcra ve İflas Hukuku

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler
  3. İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

 Ölçü Hukuk Danışmanlık Ofisi müvekkillerin tüm alacaklarının tahsili ve takibi için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ofis olarak müvekkillerin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasının temini için gerekli özen ve hassasiyet gösterilmektedir.

 Ofisimiz her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi gibi hususlarda şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunmaktadır. Bu çerçevede Ofisimiz tarafından icra ve iflas hukukundan kaynaklanan aşağıda belirtilen davalarda etkin bir şekilde dava takip hizmeti sunulmaktadır. Bu davaların bazıları ise şunlardır:

1. Şikayet
2. Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibine İtiraz ve İtirazın Kaldırılması Davası
3. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte Şikayet ve İtiraz
4. İhalenin Feshi Davası
5. İcra İflas Kanunu 135/2’ye Göre Yapılan Tahliye İşlemine Karşı Şikâyetler
6. İcra İflas Kanununun 71. Maddesi Gereğince Takibin İptal ve Taliki Davaları
7. Usulsüz Tebligat İşlemleri
8. Haczedilmezlik Şikayetleri
9. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Haklarının Haczi ve İİK’nın 89/4. Maddesine Göre Tazminat Davası
10. Hacizden Kaynaklanan İstihkak Davası
11. Rehnin (Menkul ve Gayrimenkul) Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipler İle İlgili Davalar
12. Tasarrufun İptali Davası
13. Sıra Cetveli Uyuşmazlıkları
14. Konkordato Davaları
15. İflas Davaları