Bize Ulaşın

Uzlaştırma

 1. Ana Sayfa
 2. Yayınlarımız
 3. Uzlaştırma
Uzlaştırma

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 253. maddesinde düzenlenen uzlaştırma kurumu ceza mahkemelerinin dosya yükünü hafifletmek için getirilmiştir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin (CMUY) 4. maddesi kapsamında uzlaştırma kavramı “Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini” şeklinde tanımlanmıştır. Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.

UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

 1. a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
 2. b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
 3. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
 4. Taksirle yaralama (madde 89),
 5. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
 6. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
 7. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),
 8. Hırsızlık (madde 141),
 9. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
 10. Dolandırıcılık (madde 157),
 11. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),
 12. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
 13. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları.
 14. c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

 

HANGİ HALLERDE UYGULANMAZ?

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ve ısrarlı takip suçunda uzlaştırma yoluna gidilemez. 

 Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet verilen bir suçtan dolayı, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmemesi

 

UZLAŞTIRMA SÜRECİ

Uzlaştırmacı tarafından taraflara uzlaştırma işlemleri için davetiye gönderilir. Davetiye üzerine taraflar uzlaştırmacının şablon olarak gönderdiği dilekçelere taleplerini içerir beyanda bulunurlar. Uygulamada uzlaştırmacı tarafından taraflar aranır ve talepleri sorulur. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.

Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.

Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.

Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.

Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.